ИРВЭС II:

ирвэс хийх (ирвэгэр юмны нэгэнтээ огцом хөдлөх), ирвэс ирвэс хийх (ирвэлзэх).

ирвэс хийх ирвэгэр юмны нэгэнтээ огцом хөдлөх
ирвэс ирвэс хийх ирвэлзэх
Ижил үг:

ИРВЭС I