ИРВЭЛЗЭХ

Юмны байн байн ирвэгнэн хөдлөх: ирвэгнэх: ядарснаас нүд ам нь байнга ирвэлзэх (ядарснаас нүд ам нь анивалзах).