салхинд өвсний толгой ирвэгэнэх

салхинд өвсний толгой намилзан бөхөлзөх