зэрэглээнд холхи газар ирвэгэнэн харагдах

зэрэглээнд холхи газар бөртөлзөн харагдах