салхинд нүүр ам ирвэгэнэх

салхинд нүүр ам иржигэнэх