инээдэм болгох
бусдын хөгтэй явдлыг тоглоом болгох, шоглох