ИНЧ I

Ин тээрэм хөдөлгөгч хүн, инг түрж тариа цайруулах хүн - Инч бүрий болтол ажиллав. Яриа.

Ижил үг:

ИНЧ II

ИНЧ III