ИНЧДЭХ

1. Бусдыг хуруугаараа няслах, цохдох: мөрийн ёсоор гурав инчдэх; шавдал авах;


2. Эрхий хурууны өндгийг мөн гарын бусад хурууны өндөгтэй нийлүүлэн хавсарч хавиран дуугаргах: инчдэж суух (эрхийгээрээ хавсарч дэлгэрэнгүй...
инчдэж суух эрхийгээрээ хавсарч дуугарган суух
инчдэхийн хооронд ирмэлийн аравны нэг хэм хугацаанд