ИНЧРЭЛТ

Шагай харвах, шагайгаар наадах зэрэгт сум болгохоор тусгайлан зассан шагай, хардай.