ИНЧДЭЛ

1. Инчдэх үйлээр хийсэн үйлдэл;


2. Инчдэхийн дуун гарах хэм, ирмэхийн аравны нэг хувь хугацаа; жардам-цагийн хэмийн нэр, нэгэн инчдэлийг арав хуваасны нэг.