ИНАД
/ бичиг /

Наад, энэтээ: голын инад этгээд (голын наад тал).