ИНГҮҮН
/ яриа /

Үг ярианы нэг хэвийн жирийн, ердийн: энгийн: ингүүн хэлэлцэх (төлөв төвшин хэлэлцэх).