ИНГҮҮХЭН

Нэлээд ингүүн: ингүүхэн үг (энгийн хэлэлцдэггүй яриа), ингүүхэн өгүүлэл (нэлээд ингүүн өгүүлэл).

ингүүхэн үг

энгийн хэлэлцдэггүй яриа

ингүүхэн өгүүлэл нэлээд ингүүн өгүүлэл