ИНГЭНЭХ
/ яриа /

Гингэнэхүйн авиа хоосноор сэлгэсэн хэлбэр.