ингийн зүрх
ингийн булын хоёр талын нүхэнд тус бүр тохируулан суулгасан төмөрлөг углуур эрхий хүйс