ИНАГУУН

1. [бичиг] Үзэгдэл юмсын дотоод мөн чанар биш, гадаад өнгөн тал: янагуун: инагуун байдал (өнгөн тал, гадаад байдал), дэлгэрэнгүй...


2. Хялбар дөхөм, амархан: инагуун ажил (хөнгөн ажил);
3. [шилжсэн] Нэрэлхүү, хөнгөмсөг зан байдал: инагуун зан (нэрэлхүү зан).

инагуун байдал өнгөн тал, гадаад байдал
инагуун чанар хуурамч чанар
инагуун ажил хөнгөн ажил
инагуун зан нэрэлхүү зан