ИНАГШ
/ бичиг /

Нааш хэмээхийн бичгийн уламжлалт болон нутгийн аялгууны хэлбэр: инагш ирэх (нааш ирэх).