ИНАГД
/ ургамал /

Том баг цэцэгтэй, өндөрт ургадаг ургамал.