ИЛЧТЭЙХЭН

Нэлээд илчтэй - Илчтэйхэн халаасаар байлаа. С.Дашдооров. Говийн наран дэлгэрэнгүй...