ИЛЧҮҮТ

Илчүү бүхий: илчүүт царс [ургамал] (холтосны нь илчүүлэг давхарга их хөгжсөн нэг зүйл царс мод).