ИЛЭГЛЭХ

1. Илэг наах, илгээр өнгөлөх, бүрхэх;


2. Арьсыг илэг болгон элдэх.