ИЛЧҮҮЛЭГ

1. Илчүүгийн шинжтэй;


2. Илчүү бүхий: илчүүлэг давхарга (илчүү сайтай давхарга).