ИЛЧЛЭГДЭХ

Ил тод болох: нууц задрах: илрэх: илчлэгдэж баригдах (хэрэг илэрч баригдах).