ИЛЧЛЭГЧ

Нууц, далд хэргийг илчлэн гаргагч этгээд - Гэмээ илчлэгч дуугүй сууна. Яриа.