ИЛЧЛҮҮЛЭХ

1. Илчлэн гаргуулах, ил болгуулах: хэрэгтнийг илчлүүлэх (хэрэгтнийг илрүүлэх, ил болгуулах, дэлгэрэнгүй...


2. Бусдад илчлэгдэх: өөрийгөө илчлүүлэх (өөрийгөө барьж өгөх).

хэрэгтнийг илчлүүлэх хэрэгтнийг илрүүлэх, ил болгуулах, гэрчлүүлэх
өөрийгөө илчлүүлэх өөрийгөө барьж өгөх