ИЛЧЛЭГДЭГСЭД

Үйлдсэн хэрэг, нууц далд зүйл нь илрэгсэд.