илчгүй мод
түлэхэд дулаацуулах халаах нь тааруу мод