ИЛЧГЭНЭХ

Биеийн илч биедээ мэдэгдэх, юмны илч хүнд мэдрэгдэх.