ААХИХ

Амьсгаа ихэд давхцах: халууцсанаас аахих (халууцсанаас амьсгаа давхцах).