ИЙЖ I

Хийж: хийх хэмээхийн авиа хоосноор сэлгэн хорших хэлбэр: ийж хийж (арай чамай, дөнгөж дангаж), дэлгэрэнгүй...

ийж хийж арай чамай, дөнгөж дангаж
ийж хийж шалгалтаа өгөх арай чарай гэж шалгалтаа өгөх
Ижил үг:

ИЙЖ II: