ивээлт төрийнхөө сүлдэд залбирах
ачтай төрийнхөө сүлдэд залбирах, ээлтэй төрийнхөө сүлдэд залбирах