ивээл жил
зурхайн ёсоор арван хоёр жилийн бие биедээ харш бус, найр нийлэмж сайтай нь