боловсон хүчин залуужих
боловсон хүчний эгнээнд залуу хүн олон ажиллах