залуувтар байдалтай
залуугийн шинжтэй, залуу байрын