залуувтар хүн
нэлээд залуу толимогхон харагддаг хүн