ЗАЙХ

1. Дэмий сэлгүүцэн хэсэх, тэнэх - Дэмий сэлгүүцэн зайх хэрэггүй. Яриа;


2. Уулын хэвгий ташуу газраар хэжин явах, жишиж явах: зайж буух (ташуулдан хажиж буух), зайж явах (жишиж явах) - дэлгэрэнгүй...
3. Орхих, гээх, зайлуулах: хүүрийг хээр аваачиж зайх (талийгаачийн цогцсыг хээр аваачиж гээх, орхих);
4. Таллах, хуваах: ууц зайх (ууц таллах).

зайж буух ташуулдан хажиж буух
зайж явах жишиж явах
хүүрийг хээр аваачиж зайх талийгаачийн цогцсыг хээр аваачиж гээх, орхих
ууц зайх ууц таллах