ЗАЙЦУУР

Монгол гэрийн дээвэр цаваг, туурганы зөрлөг.