ЗАВХАЙДУУ

Завхай байрын, завхай шинжийн: завхайдуу байдалтай (завхай байр байдалтай), завхайдуу дэлгэрэнгүй... (аальгүй шалиг зантай) - Жаахан завхайдуу зантай гэж битүүхэн хэлэв. Ч.Чимид. Хавар намар.

завхайдуу байдалтай завхай байр байдалтай
завхайдуу зантай аальгүй шалиг зантай