ЗАВХАЙРАГЧ

Завхай үйл үйлдэгч, завхай үйлд шунан дурлагч.