үүр шөнийн зааг
үүр шөнийн завсар, шөнө өнгөрч үүр тэмдэгрэхийн өмнөхөн үе