аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа

хөдөлмөрийн үед хэрхэн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах тухай заасан дүрэм журам