эх хэрэглэгдэхүүнийг жиших
эх хэрэглэгдэхүүнийг зэхэж бэлтгэх