ЖАРТАЙЛГАХ

1. Нүдний аньсагыг жартгар болгох: нүдээ жартайлгах (нүдээ жартгар болгох) - Хашир өвгөн өтгөн дэлгэрэнгүй... Б.Нямаа. Арандалынхан;


2. Үүд хаалгыг их нээх: нүүдээ жартайлгах (үүдээ дэлгэх).

нүдээ жартайлгах нүдээ жартгар болгох
үүдээ жартайлгах үүдээ дэлгэх