ЖАРМАЙХ II

Үл мэдэгч царайлах.

Ижил үг:

ЖАРМАЙХ I