ЖАРГАХ II

1. Унтрах, бөхөх: зул жаргах (зул бөхөх) - Хэдэн зул жаргах дөхлөө. Л.Түдэв. дэлгэрэнгүй...


2. Шингэх, далд болох: нар жаргах (нар шингэх, нар орох) - Ойрноос шумуул элбэгжиж оройн нар жаргах үер амар заяа үзүүлдэггүй дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар;

3. Дуусах өндөрлөх: найр жаргах (найр тарах), нэвтрүүлэг жаргах (нэвтрүүлэг өндөрлөх);
4. Унтаж нойрсох: тавтай жаргах (тавтай нойрсох);
5. [хуучирсан] Нас нөгчих, өөд болох.

зул жаргах зул бөхөх
нар жаргах нар шингэх, нар орох
найр жаргах найр тарах
нэвтрүүлэг жаргах нэвтрүүлэг өндөрлөх
тавтай жаргах тавтай нойрсох
Ижил үг:

ЖАРГАХ I