ЖАРДАМ I

Агшныг арав хуваасны нэгтэй тэнцэх цагийн хэмийн нэр, нэгэн инчдэлийг арав хуваасны нэг.

Ижил үг:

ЖАРДАМ II