ЖАНДИГ
/ ургамал /

Дэгдтэн овгийн төрөл, ганц настай, ганц зүйлтэй ургамал.