ЖАНЖИГ
/ хуучирсан /

Алдар, нэр төр: жанжигт муу үйл (нэр төрд дэмий муу үйл.)