ЖАНЖЛАЛ

Жанжлах үйлийн нэр: жанжлал тогтоох (ноёрхол тогтоох).