ЖАНЛАВ

Адис ерөөл, ариусгах шившлэг, хишиг соёрхол: жанлав хүртээх (адистид хүртээх), жанлав дэлгэрэнгүй... (хишиг хүртээх), жанлав цогзол (адистид).

жанлав хүртээх адистид хүртээх
жанлав өгөх хишиг хүртээх
жанлав цогзол адистид